NLENDEIT

Privacy Verklaring

Visan Netherlands B.V. geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 10148560, tevens handelende onder de naam: Trovet, (hierna: ‘Trovet’) hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze werknemers, klanten en partners. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website, Facebook en op andere manieren worden vrijwillig en met uw toestemming verkregen.

Trovet is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en heeft daarmee de zeggenschap over de verwerking van persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor deze verwerking vast. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Trovet verwerkt.

Hierna zetten wij nader uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor, hoelang en met wie wij persoonsgegevens delen. Tevens staat vermeld welke rechten betrokkenen hebben en hoe zij die kunnen uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kenmerkend zijn voor een individu (ook wel betrokkene genoemd) of die naar een individu (natuurlijke persoon) zijn te herleiden. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens maar ook een telefoonnummer of gegevens over ras, godsdienst of gezondheid.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens
Trovet gebruikt uw persoonsgegevens om de diensten die Trovet voor u verleend zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. De diensten van Trovet bestaan onder andere uit de groothandel in voeders en voedingssupplementen voor (huis)dieren. Trovet verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden.

 1. Om haar diensten te verlenen.
 2. Om u te informeren over producten, extra diensten, evenementen, aanbiedingen en acties van Trovet, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 3. Om met u als betrokkene te communiceren.
 4. Om gewerkte uren te laten registreren en te verwerken.
 5. Om de door haar aangegane overeenkomsten uit te kunnen voeren, nakoming van wettelijke verplichtingen (onder andere op grond van de fiscale wet- en regelgeving).

Trovet verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Trovet streeft daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Ten behoeve van de eerder genoemde doeleinden zal Trovet de hierna te noemen persoonsgegevens van u verzamelen.

Medewerkers

 • Leeftijd.
 • Burgerservice nummer.
 • IBAN.

Zakenrelaties

 • NAW gegevens.
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummer.
 • Andere contactgegevens.

Het Delen van persoonsgegevens
Trovet zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend delen met derden ter ondersteuning van de hiervoor genoemde doeleinden of indien dit wettelijk verplicht is. Trovet ziet erop toe dat er met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Trovet zal er specifiek op toezien dat de betreffende derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Zonder uw toestemming zal Trovet geen gegevens doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie.

Beveiliging persoonsgegevens
Trovet hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In geval Trovet gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Trovet in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Trovet zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden, en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Trovet bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. De persoonsgegevens worden na het verstrijken van de relevante bewaartermijnen vernietigd.

Privacy rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder wordt op ieder van deze rechten ingegaan. Indien u een verzoek wilt indienen op grond van uw rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Contactgegevens:

E-mailadres: info@visan.nl
Telefoonnummer: 0481 – 470240
Faxnummer: 0481 – 470241
Postadres: De Vergert 4, 6681 LE te Bemmel

 

Recht op inzage en/of wijzing van persoonsgegevens
U kunt opvragen welke gegevens Trovet van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, waar uw persoonsgegevens vandaan komen en welke bewaartermijnen er worden gehanteerd. Daarnaast kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.

Recht op dataportabiliteit
U kunt een verzoek indienen tot overdracht van uw persoonsgegevens. De gegevens die Trovet van u bewaard worden in dat geval naar u toegestuurd. U bent vervolgens volledig vrij uw persoonsgegevens over te dragen aan derden.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
U kunt een verzoek indienen om (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Trovet zal in dat geval (tijdelijk) stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens totdat u hiervoor weer toestemming geeft. Tevens kunt u te alle tijden uw (eventueel) verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken.

Recht op vergetelheid
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening kunt u een verzoek indienen tot verwijdering van uw persoonsgegevens die Trovet van u bewaard.

Recht op verzet
Indien u wenst dat Trovet stopt met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u daartoe een verzoek indienen. Trovet zal in dat geval zo spoedig mogelijk stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens
Indien u dit gewenst acht, kunt u te alle tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Trovet. Voor de formaliteiten voor het indienen van een dergelijke klacht verwijst Trovet u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy statement
Trovet heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Trovet gepubliceerd. Geen van de bepalingen uit dit privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Trovet en een betrokkene.

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Trovet via de volgende contactgegevens:

E-mailadres: info@visan.nl
Telefoonnummer: 0481 – 470240
Faxnummer: 0481 – 470241
Postadres: De Vergert 4, 6681 LE te Bemmel

Dit privacy statement is op d.d. 15 mei 2017 opgesteld.